زندگی برتر

آلوده ترین نقاط آشپزخانه ی شما!

آشپزخانه

بله درست خواندید! آلوده ترین نقاط آشپزخانه! ممکن است با فهمیدن اینکه چه نقاطی از آشپزخانه ی شما بیشترین میکروب ها را در خود پنهان کرده، شگفت زده شوید! حتی اگر فکر می کنید که آشپزخانه ی شما از تمیزی برق می زند، سخت در اشتباهید؛ چرا که به علت وجود رطوبت و ذرات غذا،

ادامه ...